استودیو چاوش

عکس از هنرمند خوب بندرکنگ عبدالرحمن شرف

استودیو چاوش افتخار همکاری با هنرمند خوب شهرمون آقای عبدالرحمن شرف برای ترک جدید را برعهده داشت .

ادیت عکس نیز کار آقای فرزین برشن یکی از هنرمند گرافیست اهل بستک می باشد.