استودیو چاوش

گزارش فعالیت مکتبخانه سلطان العلماء

  • مکتبخانه سلطان العلماء
  • 1398

همکاری با مکتبخانه سلطان العلماء جهت تهیه گزارشی از فعالیت های این مکتبخانه، زحمت مجریگری این گزارش برعهده  آقای اسماعیل خوشلقا هنرمند خوب شهر بندرکنگ بود.